Sie sind hier:> St. Jodok dt > Das Leben Jodoks > Drei Quellen > A - Anonymus > b ndl.-deutsch   

Ein niederländischer Text

Vor längerer Zeit schon habe ich aus dem Netz die Jodokus-Vita eines niederländischen Heiligen-Lexikonons (A. van den Akker s.j.) gefischt. Völlig unerwartet hat mir unlängst Wolter van der Zweerde eine deutsche Übersetzung dieses langen Textes zugeschickt. Ihm gilt unser Dank.

Der ndl. Text ist nicht die genaue Übersetzung des Anonymus, führt aber ähnlich durch das Leben des Heiligen durch.

Judocus aus St. Josse-sur-Mer/FR-Picardie 
+ 669, Prinz, Einsiedler und Pilger
Jud (keltisch) = kämpfen, Kampf (vgl.: Judhael (Vater), Judicael (Bruder), Judocus)

Judocus aus St-Josse-sur-Mer, + 669

1. Josse (ook Duzec, Duzet, Iudet, Iudoc, Iudocus, Jobst, Joce, Jodocus, Jodok, Joost, Jos, Josselin, Jost, Jous, Jouven, Joyce, Judec, Judet, Judganoc, Judgoennoc, Judgoenoc, Judoce, Judocus, Judok, Tuzec, Uhec of Uzec) van St-Josse-sur-Mer (ook van Lohuec of van Montreuil), Frankrijk; prins, kluizenaar & pelgrim; (668 of) 669. Judocus (alle drei Viten und Abt Lupus), Jodocus (bei Abt Alkuin und Latein), Uzec (Bretagne), Judoce /Josse (Frankreich), Jo(o)st/ Jo(b)st/ Jodok (Deutschland), Jot (slawisch) Viele Variationen als Taufname: Jos, Josselin, Joce, Jous, Jouven, Joyce, Judec, Duzec, Duzet, Judet, Judganoc, Judgoennoc, Judgoenoc, Tuzec, Uhec usw.
2. Levensloop: Judocus moet rond 591 geboren zijn als zoon van koning Domnoneus Judaël (ook Hoël III, Juzel of Luthael) van Bretagne en koningin Pritella (of Pritelle). Hij had minstens drie heilige broers: Judicaël van Gaël ( 658 of ca 680; feest 17 december); koning Salomon II van Bretagne ( ca 632; feest 4 oktober) en Winok ( ca 717; feest 6 november), een zeer vereerde kluizenaar in Zuid-West-Vlaanderen, naar wie de plaats Bergues (= Winoksbergen) is genoemd. Daarnaast had hij nog zeker vijf zusters, van wie er minstens twee als heilige worden vereerd: Sint Eurielle van Trémeur ( 7e eeuw; feest 1 oktober) en de kluizenares Onenn van Tréhorenteuc ( 630; feest 30 april). Lebenslauf: Judocus muss gegen 600 geboren sein als Sohn von Judhaël, König der Dumnonee, und Königin Pritella (auch Prizel). Er hatte mindestens drei heiligen Brüder: Judicaël von Gaël ( 658 oder etwa 680; Fest 17. December) und Winok ( etwa 717; Fest 6. November) ein sehr verehrte Einsiedler in Süd-West-Flandern, nach dem die Ortschaft Bergues (= Winoksbergen) benennt ist. Daneben hatte er noch mehrere Schwester, von denen mindestens zwei als Heilige verehrt sind: Sankt Eurielle von Trémeur ( 7. Jahr-hundert; Fest 1. Oktober) und die Einsiedlerin Onenn von Tréhorentuec ( 630; Fest 30. April). (Der Anonymus weiß um viele Stiefbrüder, nennt aber keinen Salomon II.)
3. Koning Hoël was in 615 opgevolgd door Judocus' oudste broer, de heilige Judicaël ( ca 658; feest 16 december). Eén van zijn jongere broers, Salomo, had liever zelf koning willen worden en begon zijn oudste broer het leven zuur te maken. Dat was voor Judicaël de aanleiding om toe te geven aan zijn oude verlangen om kluizenaar te worden in de monnikengemeenschap van St-Jean-de-Gaël, die op dat moment onder leiding stond van de grote abt Méen ( 617; feest 21 juni). De edelen uit de omgeving boden nu aan Judocus het koningschap aan. Maar eigenlijk ging ook zíjn hart het meeste uit naar een geestelijk levensstaat. Hij vroeg een week bedenktijd, waarin hij zich terugtrok in het klooster Maëlmon. Uiteindelijk weigerde hij het aanbod en klopte aan in Maëlmon, waar hij aan de abt vroeg hem te willen begeleiden in de dienst aan God. Daar zou hij twintig jaar lang in het verborgene hebben doorgebracht. Dem König Hoël war 615 der ältere Bruder von Judocus, der heilige Judicaël, nachgefolgt ( etwa 658; Fest 16. Dezember). Einer seiner jüngeren Brüder, Salomo, hätte lieber selber König werden wollen und fing an, seinem ältesten Bruder das Leben schwer zu machen. Dies war für Judicaël Anlass, seinem alten Verlangen nachzugeben und Einsiedler zu werden in der Kommunität der Mönchen von St.-Jean-de-Gaël, die damals geleitet wurde von dem grossen Abt Méen ( 617; Fest 21. Juni). Die Adligen der Gegend boten nun Judocus das Königtum an. Aber auch sein Herz sehnte sich eigentlich nach einem geistlichen Lebensstand. Er erbat sich eine Woche Bedenkzeit, während der er sich ins Kloster Maëlmon zurückzog. Letzten Endes lehnte er das Angebot ab und klopfte an in Maëlmon, wo er den Abt bat, ihn in den Dienst an Gott einzuführen. Dort sollte er zwanzig Jahre lang im Verborgenen verbracht haben. (Diese 20 Jahre im Kloster sind dem Anonymus unbekannt und sprengen den Lebenslauf! Jodok hatte in Maelmont seine Ausbildung erhalten. Von einem weiteren Aufenthalt ist nichts bekannt.)
4. Het schijnt dat hij toch nog teveel naar zijn zin werd behandeld als de gewezen koningszoon. Vandaar dat hij zich op een gegeven moment, gekleed als haveloze bedelaar, aansloot bij een groep van elf pelgrims die onderweg waren naar Rome. Zij liepen langs Avranches en Chartres naar Parijs. Ergens onderweg moet hij de lagere kerkelijke wijdingen hebben ontvangen. Na lange beraadslagingen zette de groep vanaf Parijs niet koers naar Lyon in het zuiden, maar naar het noorden, waar ze uiteindelijk terecht kwamen in het gebied van graaf Haymon (of Haimo) van Ponthieu die onlangs voor eigen gebruik een Sint-Petrus-kapelletje had laten bouwen. De graaf zag al gauw dat de heiligste van de groep Judocus was. Toen de pelgrims aanstalten maakten weer te vertrekken, nam hij hem terzijde en vroeg hem of hij niet geestelijk leidsman aan zijn hof wilde worden. "Maar ik ben geen priester!" "Dat kan geregeld worden." De pelgrims vertrokken zonder verder een spoor in de geschiedenis na te laten en niet lang daarna werd Judocus door de bisschop van Thérouanne (waarschijnlijk de heilige Audomarus of Saint-Omer: ca 670; feest 9 september) priester gewijd. Dit moet zich hebben afgespeeld rond het jaar 640. Es scheint, dass man ihn doch zu sehr als ehemaligen Königssohn behandelte. Deswegen schloss er sich im gegebenen Moment, gekleidet wie ein schäbiger Bettler, einer Gruppe von elf Pilger an, die unterwegs waren nach Rom. Sie wanderten über Avranches und Chartres nach Paris. Irgendwo unterwegs soll er die niederen kirchlichen Weihen empfangen haben. Nach langen Beratungen nahm die Gruppe nicht Kurs nach Lyon ins Süden, sondern nach Norden, wo sie schliesslich ins Gebiet des Grafes Haymon (oder Haimo) von Ponthieu kam, der unlängst zum eigenen Gebrauch eine Sankt Peter-Kapelle hatte bauen lassen. Der Graf sah schon bald, dass Judocus der heiligste der Gruppe war. Als die Pilger Anstalten machten fortzugehen, nahm er ihn beiseite und fragte ihn, ob er nicht Geistlicher an seinem Hof werden möchte. Aber ich bin kein Priester! Das kann geregelt werden. Die Pilger zogen ab, ohne weitere Spuren in der Geschichte zu hinterlassen und nicht lange danach wurde Judocus durch Bischof von Thérouanne (wahrscheinlich der heilige Audomarus von Sankt Omer: ca. 670; Fest 9. September) zum Priester geweiht.
5. Zeven jaren lang bleef hij kapelaan bij graaf Haymon. Toch voldeed hem dit leven nog niet; het was hem niet streng, niet ruig en niet eenzaam genoeg. Hij liet dit aan zijn broodheer weten. Hoe graag deze zijn geestelijk leidsman ook had behouden, hij durfde zich niet te verzetten tegen zo'n heilig verlangen en stond hem toe zich met een leerling - Wulmar, Vulmar, Wurmar of Wrmar geheten - te vestigen in een uithoek van zijn landgoed, niet ver afgelegen van Brahic, het tegenwoordige Labroye. Ze bouwden een hut en een kapel en eerden acht jaar lang God de Heer op bijna engelachtige wijze, aldus de oude boeken. Sieben Jahre lang blieb er Kaplan bei Graf Haymon. Doch dieses Leben wollte ihm nicht genügen; es was ihm nicht streng, ruhig und einsam genug. Er liess dies seinen Brotherrn wissen. Wie gerne dieser seinen geistlichen Führer auch behalten hätte, er hatte nicht den Mut, sich solchem heiligen Verlangen entgegenzustellen, und er erlaubte ihm, sich zusammen mit einem Schüler (Vurmarius)/Wurmar in einem entlegenen Winkel seines Landgutes, nicht weit entfernt von Brahic, dem heutige Labroye, niederzulassen. Sie bauten dort eine Hütte und eine Kapelle und ehrten Gott, den Herrn, auf beinah engelartige Weise, gemäss den alten Bücher.
6. Judocus bezat de gave vriendschap te sluiten met de dieren. Ze kwamen hem hun aanhankelijkheid betuigen en aten uit zijn handen. Judocus besass die Gabe, Freundschaft zu schliessen mit den Tieren. Diese kamen, um ihm ihre Anhänglichkeit zu bezeugen und fraßen aus seinen Händen.
7. Het is in deze periode, dat hij de eenzaamheid deelde met zijn leerling Wulmar, dat zich de volgende legende afspeelt. Legende Juist toen hij en zijn gezel nog maar een heel klein stukje brood hadden voor het eten, kwam de Heer Jezus langs in de gedaante van een arme man, die om een aalmoes vroeg. Judocus brak het stuk brood in vieren en gaf de bedelaar een kwart. Maar even later verscheen Jezus weer, nu als een andere arme man; Hij kreeg ook een kwart. Maar meteen daarna kwam Hij terug als weer een arme man. Weer kreeg Hij een kwart. Tenslotte klopte Hij voor de vierde keer aan als een arme bedelaar. En ook deze keer kreeg Hij een kwart van het brood. Nu zei zijn dienaar Vulmar: "Maar vader, moeten we niet iets voor onszelf behouden?" Waarop Judocus antwoordde: "Het enige wat ik wil is dat de armen te eten hebben. God de Heer is in staat ons voedsel te geven in overvloed." Judocus was nog bezig zijn leerling hierover te onderhouden, toen zij door de vensters van hun hut vier schepen over zee naar hen toe zagen varen. Ze waren volkomen onbemand: geen kapitein, geen stuurman of varensgezel te zien. Ze bleken alle vier een scheepslading aan voedsel te bevatten. Niemand heeft ooit geweten waar ze vandaan kwamen, ook niet waar ze gebleven zijn. Es war in dieser Zeit, da er die Einsamkeit mit seinem Schüler Wurmar teilte, dass sich die folgende Legende abspielte: Gerade als er und sein Gefährte nur noch ein sehr klein Stückchen Brot zum Essen hatte, kam der Herr Jesu entlang in der Gestalt eines armen Mannes, der um einem Almosen fragte. Judocus brach das Stück Brot in vier Teilen und gab dem Bettler ein Viertel. Aber wenig später erschien Jesus wieder, nun wie ein andere arme Man. Er bekarm aurch ein Viertel. Aber unmittelbar danach kam er zurück, wiederum wie ein armer Mann. Wieder bekam er ein Viertel. Schliesslich klopfte er zum vierte Mal an wie ein armer Bettler. Und auch dieses Mal bekam rr ein Viertel des Brots. Nun sagte sein Diener Vulmar: Aber Vater, müssen wir nicht etwas für uns selber behalten?Worauf Judocus antwortete: Das Einzige, was ich will ist, dass die Armen zu essen haben. Gott, der Herr, ist fähig, uns Nahrung zu geben im Überfluss. Judocus war noch dabei, seinen Schüler hierüber zu unterweisen, als sie durch die Fenster ihrer Hütte vier Schiffe übers Meer auf sie zufahren sahen. Diese waren vollkommen unbemannt: kein Kapitän, kein Steuermann oder Matrose zu sehen. Es stellte sich heraus dass alle vier eine Schiffladung an Nahrung geladen hatten. Niemand hat je gewusst, woher diese kamen, noch wo sie geblieben sind.
8. Levensloop (vervolg) Dit alles bleef niet onopgemerkt. Steeds vaker hadden ze last van nieuwsgierige bezoekers en uiteindelijk vroegen ze aan hun heer om een nog meer afgelegen plek. Deze wees hun acht mijl verderop bij de monding van de Canche in de buurt van Runiac een uitgestorven plekje aan; daar bouwden zij een Sint-Maartenskapel. Intussen stuurde Sint Audomarus andere monniken naar de kluizenaarsplek, die Judocus juist verlaten had en liet er een nieuwe abdij beginnen: Saint-Josse-au-Bois. Dies alles blieb nicht unbemerkt. Immer häufiger hatten sie zu schaffen mit neugierigen Besuchern, und schliesslich fragten sie ihren Herrn um einen noch mehr abgelegene Platz. Dieser zeigte ihnen acht Meilen weiter an der Mündung der Canche in der Nähe von Runiac ein ausgestorbenes Plätzchen; dort bauten sie eine Sankt-Martin-Kapelle. Inzwischen sandte Sankt Audomarus (?) andere Mönche zur Klause, die Jodocus eben verlassen hatte, und liess dort eine neue Abtei anfangen: Saint-Josse-au-Bois.
9. Dertien jaar zou Judocus op zijn nieuwe plek blijven wonen. Hij werd er met alle zorgen omringd door zijn meester. Des te verbazingwekkender dus dat Judocus andermaal kwam vragen om op een nog eenzamer plek te mogen gaan wonen, volgens sommigen omdat hij een slangenbeet had opgelopen... Ze trokken almaar dieper de ontoegankelijke bossen in en troffen een dalletje aan met twee bronnen. Daar wilde de kluizenaar de rest van zijn leven doorbrengen. Haymon liet er twee houten kapelletjes neerzetten, de één gewijd aan Petrus de ander aan Paulus. Hun vorige vestiging werd weer bemand met nieuwe kluizenaars en zou de geschiedenis ingaan als Villiers-Saint-Josse. Dreizehn Jahre lang sollte Judocus auf seinem neuen Platz wohnen bleiben. Er wurde dort mit aller Fürsorge umgeben von seinem Meister. Desto erstaunlicher also, dass Judocus zum dritten Mal fragen kam, ob er an einem noch einsameren Platz wohnen dürfe, ... weil er durch eine Schlange gebissen worden war. Sie zogen immer tiefer in die unzugänglichen Wälder und trafen auf ein Tälchen mit zwei Brunnen. Dort wollte der Einsiedler den Rest seines Lebens verbringen. Haymon liess dort zwei hölzerne Kapellen hinstellen, eine Petrus gewidmet, die andere Paulus. Ihre vorherige Stelle wurde wiederum besetzt von neuen Einsiedlern und sollte in die Geschichte eingehen als Villiers-Saint-Josse.
10. Diep in zijn hart wist Judocus natuurlijk heel goed dat hij destijds in deze streek terecht was gekomen tijdens een pelgrimsreis. Daar was sindsdien niets meer van terecht gekomen. Werd het daar niet stilaan tijd voor, nu hij almaar ouder werd? Blijkbaar zonder enige moeite legde hij de 5000 kilometer van en naar Rome af. Im tiefsten Herzen wusste Judocus natürlich recht gut, dass er damals in dieser Gegend angekommen war anlässlich einer Pilgerreise. Daraus war seither nichts mehr geworden. Wurde es nicht allmählich Zeit dafür, da er stetig älter wurde? Offenbar ohne jegliche Mühe legte er die 1600 Kilometer nach und von Rom zurück. (Zu großzügig gerechnet. Es sind nach ADAC ca. 1.600 km hin und zurück)
11. In de buurt van Pontigny heeft hij een meisje genezen dat van haar geboorte af blind was, sterker nog, op de plaats waar bij een normaal mens de ogen zitten, had het kind zelfs geen oogkassen, alleen maar strakke huid. Juliula heette zij volgens de legende. Haar vader had het water waarin de heilige pelgrim zich gewassen had, over de plek gegoten waar de ogen hadden moeten zitten, en terstond kon zij zien! 13. Bij zijn terugkeer - waarschijnlijk rond het jaar 665 - trof hij een prachtige stenen kerk aan, die hij aan Sint Maarten toewijdde. Zijn broodheer, Haymon, liep met grote plannen rond, want hij droomde ervan dat op die plek een klooster zou verrijzen waar wel duizend monniken konden wonen. Maar van dat alles kwam niets, want hooguit vier jaar later overleed Judocus: 668 of 669. Deze laatste nederzetting staat bekend als St-Josse-sur-Mer niet ver van Montreuil ten zuiden van Boulogne-sur-Mer. In der Nähe von Pontigny hat er ein Mädchen geheilt, das seit ihrer Geburt blind war, stärker noch, an der Stelle, wo bei einem normalen Mensch die Augen sind, hatte das Kind eben keine Augenhöhle, nur pralle Haut. Juliula war ihr Name, gemäss der Legende. Ihr Vater hatte das Wasser, worin der heilige Pilger sich gewaschen hatte, über die Stelle gegossen, wo die Augen sein sollten, und sofort konnte sie sehen! Bei seiner Rückkehr, wahrscheinlich um das Jahr 665, traf er eine wunderschöne steinere Kirche an, die er Sankt Martin widmete. Sein Brotherr, Haymon, trug sich mit dem grossen Plan, als er davon träumte, dass sich auf diesem Platz ein Kloster erheben sollte, wo wohl duzende Mönche wohnen könnten. Aber von all dem kam nichts, da Judocus höchstens vier Jahre später starb: 668 oder 669. Diese letzte Siedlung ist bekannt als St-Josse-sur-Mer, unweit von Montreuil, südlich von Boulogne-sur-Mer.
12. Verering & Cultuur Lange tijd beweerde men dat zijn lichaam aan geen bederf onderhevig was. Integendeel, zo nu en dan moest men zijn baard en hoofdhaar bijscheren, zoals dat ook wordt verteld van de heilige Cuthbert. Op zijn graf wordt hij dan ook afgebeeld met bij zijn hoofd een kam en een schaar die aan dit wonder herinneren. Verehrung und Kult: Lange behauptete man, dass sein Leichnam keine Anstalten machte zu verwesen. Im Gegenteil, dann und wann musste man seinen Bart und seine Haar rasieren, wie das auch vom heiligen Cuthbert erzählt wird. An seinem Grab wird er dann auch abgebildet mit einem Kamm und einer Schere bei seinem Haupt, um an dieses Wunder zu erinnern.
13 De abdij van St-Josse-sur-Mer werd door Karel de Grote toevertrouwd aan zijn geliefde leermeester Alcuïnus ( 804; feest 19 mei), eind 8e eeuw. Deze verleende daar gastvrijheid aan de pelgrims, die vanuit Engeland waren overgestoken op weg naar Rome. Het waren dan ook vooral die Angelsaksische bedevaartgangers die de verering van Judocus verspreidden over het Europa van de middeleeuwen. Die Abtei von St-Josse-sur-Mer wurde Ende 8. Jahrhunderts von Karl dem Grossen seinem geliebten Lehrmeister Alcuin ( 804; Fest 19. Mai) anvertraut. Dieser gewährte Gastfreundschaft den Pilgern, die von England aus das Meer überquert hatten auf ihrem Weg nach Rom. Es waren dann auch besonders die angelsächsische Wallfahrer, die die Verehrung Judocus über das Europa des Mittelalters verbreiteten.
14. In 902 werd de band tussen Engeland en Judocus nog eens extra versterkt. Toen St-Josse werd bedreigd door de invallen van de Noormannen, zochten vluchtelingen vandaar hun heil in Winchester en brachten daar de kostbare Judocusrelieken in de abdij Hyde in veiligheid. Niet alleen vinden we vandaag de dag nog sporen van zijn verering terug in de veelvuldig voorkomende naam Joyce (voor jongens en meisjes), maar ook horen we er een echo van in de beroemde Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer. De Vrouwe van Bath zweert daarin telkens bij God en 'bij Seint Joce'. In 977 werden weer andere relieken van hem overgebracht van Noord-Frankrijk naar Vlaanderen. Sindsdien staat Sint-Joost in de zuidelijke Nederlanden in hoge ere, getuige het plaatsje van die naam zo'n 10 km ten zuiden van Roermond. Daarnaast vinden we St-Joost-kerken of -kapellen te Breda, Brussel en Hernen. 902 wurde das Band zwischen England und Judocus noch zusätzlich verstärkt. Als St-Josse-sur-Mer gefährdet wurde durch die Einfälle der Normannen, suchten Flüchtlinge von dort ihr Heil in Winchester und brachten dort in der Abtei Hyde die kostbaren Judocusreliquien in Sicherheit. Nicht nur heutzutage finden wir noch Spuren seiner Verehrung im vielfach vorkommenden Name Joyce (für Jungen und Mädchen), aber dessen Echo hören wir auch in den berühmten Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer. Die Frau von Bath schwört darin immer bei Gott und bei Saint-Joyce. 997 wurden (andere) Reliquien von ihm aus Nord-Frankreich wieder nach Flandern hinübergebracht. Seitdem steht Sint Joost in den südlichen Niederlanden in hohen Ehren, wie das Dorf Sint Joost, etwa 10 Kilometer südlich von Roermond, bezeugt. Daneben finden wir Jodok-Kirchen oder Kapellen in Breda, Brüssel und Hernen.
15. Premonstratenzer monniken brachten zijn verering naar Zwitserland en zelfs naar de verste uithoeken van Scandinavië. In Duitsland wordt er nog altijd een relikwie bewaard in de aan hem gewijde Jodokskerk te Landshut. Ook Ravensburg heeft nog altijd een St-Jodokskirche. Daarnaast genoot hij grote verering op de Walberberg bij Bonn. Tot op de dag van vandaag trekken er pelgrims naar St-Jost in de Eifel. In het Keulen van de late middeleeuwen hadden de Franciscanen de zorg voor de Sint-Jodocusbroederschap. Rond 1500 was er één van de gasthuizen aan Jodocus toegewijd. Prämonstratenser-Mönche brachten seine Verehrung in die Schweiz und ebenso in die entlegensten Winkel Skandinaviens. In Deutschland wird noch immer eine Reliquie aufbewahrt in der ihm geweihten Jodoks-Kirche in Landshut. Auch Ravensburg hat eine Sankt Jodok-Kirche. Daneben genoss er grosse Verehrung auf dem Walberberg bei Bonn. Bis heutzutage ziehen Pilger nach St-Jost in der Eifel. In das mittelalterliche Köln hatten die Franziskaner die Fürsorge für die Sankt-Jodok-Bruderschaft. Um 1500 war eines der Hospize Jodok gewidmet.
16. Tot aan de Franse Revolutie heeft er in Parijs een St-Josse-kerk bestaan. In het huidige Bretagne leeft zijn herinnering voort in plaatsjes als St-Judoce, Lohuec en Yvias; er zijn - of waren - aan hem toegewijde kapelletjes te Yvias, Boqueho, Bourbriac, Pedernec, Pleumer-Bodou en St-Jean-Brevelay. Bis zu der Französischen Revolution gab es in Paris eine St-Josse-Kirche. In der heutigen Bretagne lebt seine Erinnerung weiter in Orten wie St-Judoce, Lohuec und Yvias; es gibt, oder gab, ihm gewidmete Kapellen in Yvias, Boqueho, Bourbiac, Pedernec, Pleumer-Bodou und St-Jean-Brevelay.
17. Hij is patroon van de pelgrims, schippers, bakkers, blinden en pesthuizen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen allerlei ziekten, waaronder de koorts en de pest; daarnaast tegen onweer en brand vooral in de oogst op het veld; zijn bijzondere bescherming wordt afgesmeekt voor het vee en de oogst op het veld en voor de voorraden die opgeslagen liggen in de kelder. Er ist Patron der Pilger, Matrosen, Bäcker, Blinden und Siechenhäuser. Seine Fürbitte wird angerufen gegen allerlei Krankheiten, darunter Fieber und Pest; daneben gegen Gewitter und Feuer, besonders in der Ernte auf dem Feld; sein besonderer Schutz wird erfleht für das Vieh und die Ernte auf dem Feld und für die Vorräte, die im Keller aufbewahrt liegen.
18. In het Bretonse plaatsje Pleumeur-Bodou (Côtes-du-Nord) is het Saint Uzec die de koeien eersteklas melk doet geven. Is hij ook de Sint Jos van wie wij in de kerk van het naburige Ile Grande een recent beeld vinden: niet baardloos, wel jong; nu met een houweel en een boek. Im bretonischem Ort Pleumeur-Bodou (Côtes-du-Nord) heißt er Saint Uzec, der die Kühe erstklassige Milch geben lässt. Er ist auch Sint Jos, von dem wir in der Kirche vom benachbarten Ile-Grande eine moderne Figur finden: nicht bartlos, wohl jung, nur mit Jacke und einem Buch.
19. Hij wordt afgebeeld als jeugdige, baardloze pelgrim of priester, een kroon aan zijn voeten of ook wel om zijn arm geschoven; vaak port hij met een staf in de grond, waaruit een bron ontspringt. Naast de apostel Jacobus is hij de grote patroon van de pelgrims; als zodanig wordt hij dan ook veelal afgebeeld: staf, korte reismantel, hoed met pelgrimsinsigne. Er wird dargestellt wie ein jugendlicher, bartlose Pilger oder Priester, eine Krone neben seinen Füsse oder auf seinem Arm geschoben. Neben dem Apostel Jakobus ist er der grosse Patron der Pilger; als solcher wird er dann auch häufig dargestellt: Stab, kurzer Reisemantel, Hut mit Muschel.
Dries van den Akker s.j./2008